Reglement

WEDSTRIJDREGLEMENT INTERNE COMPETITIE

datum 11-09-2019

COMPETITIEOPZET

Artikel 1:
De interne competitie zal worden gespeeld conform het systeem “Keizer”, in één groep, maar met een ‘schaduwcompetitie’ van A-,B-,C- en D-spelers. Voor de verwerking van de uitslagen, het opmaken van de ranglijst en het maken van de indeling voor een bepaalde ronde zal gebruik worden gemaakt van het computerprogramma “Systeem Keizer voor Windows”, van H. ten Bos.

Artikel 2:
Binnen het keizersysteem wordt een kampioensgroep geïntegreerd. De winnaar van deze kampioensgroep is clubkampioen. Wanneer in de kampioensgroep twee spelers gelijk eindigen worden 2 beslissingspartijen gespeeld in het “normale” speeltempo (zie art.11). Wanneer in de kampioensgroep meer dan 2 spelers gelijk eindigen wordt een dubbelrondige beslissingsmeerkamp gespeeld. Ook dan wordt het normale speeltempo gehanteerd tenzij vanuit praktische overwegingen het noodzakelijk is om voor de beslissingspartijen een verkort speeltempo te kiezen, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider. Mocht na het spelen van beslissingspartijen nog steeds geen beslissing zijn gevallen dan wordt het kampioenschap gedeeld.

Artikel 3:
De keizercompetitie 2019-2020 omvat 36 ronden. De nummers 1 tot en met 6 na 20 ronden plaatsen zich voor de kampioensgroep. Zij blijven tevens de volledige 36 ronden deelnemen aan de keizercompetitie. Alle partijen die worden gespeeld voor de kampioensgroep tellen dus tevens mee voor de keizercompetitie.

Artikel 4:
De deelnemers aan de kampioensgroep spelen een dubbelrondige zeskamp. De onderlinge partijen die zij reeds in het eerste competitiegedeelte (ronde 1 t/m 20) tegen elkaar gespeeld hebben tellen hiervoor mee. In de tweede competitiehelft (ronde 21 t/m 36) worden de deelnemers voor een tweede maal tegen elkaar geprogrammeerd, maar nu uiteraard met verwisselde kleuren.

Deelnemers aan de kampioensgroep die in de eerste competitiehelft nog niet tegen elkaar hebben gespeeld zullen in de tweede competitiehelft tweemaal tegen elkaar worden geprogrammeerd, zodat de dubbelrondige zeskamp voltooid kan worden.

De wedstrijdleider zal in het tweede competitiegedeelte, als de namen van de zes deelnemers bekend zijn, de partijen die meetellen voor de kampioensgroep niet strikt volgens “keizer” programmeren, maar voor deze partijen handmatig een programma vaststellen, zodat de partijen gespreid kunnen worden over het tweede competitiegedeelte en de spelers van tevoren het programma kennen.

Deelnemers aan de kampioensgroep moeten bij de samenstelling daarvan (na ronde 20) aangeven of zij wensen deel te nemen aan de kampioensgroep, en zorgen voldoende avonden beschikbaar te zijn, zodat de kampioensgroep in zijn geheel kan worden afgewerkt. In uitzonderingsgevallen kunnen partijen (met toestemming van de wedstrijdleider) op een ander tijdstip worden gespeeld.

Artikel 5:
Aan het begin van het seizoen worden de spelers op basis van de ranglijst van vorig seizoen ingedeeld als A-, B-, C-, of D-speler. Nieuwe spelers worden op basis van rating toegevoegd als A-, B-, C- of D-speler. Twee keer per seizoen wordt er een promotie/degradatie doorgevoerd.

Na 20 ronden en 36 ronden wordt de eindstand voor de A-, B-, C-, en de D-spelers opgemaakt door deze af te leiden van de stand van de Keizercompetitie op deze momenten. De best geplaatste B-speler promoveert naar de A-spelers , de best geplaatste C-speler promoveert naar de B-spelers, de best geplaatste D-speler promoveert naar de C-spelers. De laagst geëindigde van de A-spelers degradeert naar de B-spelers , de laagst geëindigde van de B-spelers degradeert naar de C-spelers, de laagst geëindigde van de C-spelers degradeert naar de D-spelers.

Versterkte promotie en/of degradatie kan doorgevoerd worden om de groepen ongeveer even groot te houden.

PROGRAMMERING

Artikel 6:
Via het publicatiebord, de website en/of email wordt wekelijks de ranglijst gepubliceerd, alsmede de uitslagen van de vorige ronde en de indeling van de nieuwe ronde. De in het programma eerstgenoemde spelers spelen met wit.

Artikel 7:
Bij aanvang van de competitie worden de deelnemers gerangschikt op basis van bewezen (voor nieuwe leden veronderstelde) sterkte. Nr. 1 krijgt 80 rangwaardepunten toegekend; nr 2 79, enz. enz. Voor de eerste twee speelavonden wordt in principe als volgt ingedeeld:
Nr. 1 tegen Nr. 11; Nr. 12 tegen Nr. 2 enz. enz.
Nr. 21 tegen Nr. 31; Nr. 32 tegen Nr 22 enz. enz.
De wedstrijdleider kan, het aantal deelnemers in acht nemende, hier creatief mee omgaan. Vanaf ronde 3 worden de indelingen gemaakt met behulp van het computerprogramma.

Artikel 8:
In de keizercompetitie speelt men in principe maximaal tweemaal tegen dezelfde tegenstander. In de tweede partij tegen dezelfde tegenstander speelt men met verwisselde kleuren ten opzichte van de eerste partij. De 21ste ronde is de eerste ronde dat men voor de tweede maal dezelfde tegenstander kan treffen.

Artikel 9:
De wedstrijdleider kan eventueel een uitzondering maken op artikel 8 voor spelers uit de onderste regionen van de ranglijst. Om te voorkomen dat deze spelers ingedeeld worden tegen tegenstanders die veel te sterk voor hen zijn kan de wedstrijdleider hen eventueel voor een derde keer tegen elkaar laten spelen.

Artikel 10:
Bij een oneven aantal deelnemers aan een speelronde kan de nummer 25 op de ranglijst niet spelen, tenzij hij/zij al een keer “oneven” is geweest, dan kan nummer 26 of, vervolgens, nummer 24 niet spelen, etc. De wedstrijdleider heeft de vrijheid in redelijkheid van deze regel af te wijken. De “oneven” speler ontvangt 100% van zijn eigen rangwaardecijfer.

De oneven speler dient tot 19:45 uur “standby” te zijn. Tot dit tijdstip kan hij door de wedstrijdleider alsnog worden ingedeeld voor een interne partij. Als dit aan de orde is wordt de oneven speler hiervan telefonisch of via de mail door de wedstrijdleider op de hoogte gesteld.

Artikel 11:
Is iemand zonder kennisgeving afwezig dan krijgt hij voor die avond geen punten. Zijn beoogde tegenstander wordt geboekt als “oneven”. Hij ontvangt derhalve 100% van zijn eigen rangwaardecijfer. Er vindt dus in principe geen herprogrammering plaats, tenzij in overleg anders wordt besloten.

Artikel 12:
Iemand die zonder kennisgeving afwezig is geweest wordt door de wedstrijdleider in principe niet eerder weer geprogrammeerd dan nadat hij zich bij de wedstrijdleider heeft gemeld.

SPEELDUUR/SPEELTEMPO

Artikel 13:
Op de clubavonden dient men rond 20.00 uur met de partij te beginnen. De klok moet om uiterlijk 20.15 uur in werking gesteld worden. Indien om 20.30 uur één van de twee spelers nog niet aanwezig is, wordt hij als zonder kennisgeving afwezig beschouwd en gaat artikel 11 in werking.

Artikel 14:
Het speeltempo voor partijen in de interne competitie is bij gebruik van klassieke klokken 110 minuten per persoon voor de gehele partij. Bij gebruik van digitale klokken is het speeltempo 100 min. per persoon per partij met een increment van 10 seconden per zet.

Artikel 15:
Indien er jeugdleden aan de interne competitie deelnemen mogen deze voor hun partijen een verkort speeltempo hanteren. In het seizoen 2019-2020 neemt het jeugdlid Ot Wulff deel aan de interne competitie. De partijen van Ot hebben een speelduur van 30 min. p.p.p.p. wanneer een klassieke klok wordt gebruikt en van 25 min. per persoon per partij met een increment van 10 seconden per zet wanneer een digitale klok wordt gebruikt.

ABSENTIES

Artikel 16:
Absenties dienen uiterlijk ’s woensdags om 20.00 uur te worden gemeld. Men wordt als “met kennisgeving afwezig” beschouwd als men zich voor het genoemde tijdstip heeft afgemeld. Bij latere kennisgeving of bij absentie zonder kennisgeving wordt men als “afwezig zonder kennisgeving” beschouwd en krijgt men geen punten toegekend, tenzij er duidelijk sprake is van een “overmachtsituatie”.

Absenties worden bij voorkeur via de daarvoor bestemde tool op de website gemeld. Afmelden via email (svdoorndriebergen@hotmail.com) of via de absentielijst op het publicatiebord is eventueel ook mogelijk.

PUNTENTOEKENNING IN KEIZERSYSTEEM

Artikel 17:
Bij winst op de tegenstander wordt diens meest recente rangwaardecijfer opgeteld bij de inmiddels vergaarde eigen rangwaarde punten. Bij remise wordt de helft van het rangwaardecijfer van de tegenstander toegevoegd. Bij verlies boekt men 0 punten.

Artikel 18:
Ieder die een partij in een bondswedstrijd speelt en in dezelfde week niet deelneemt aan de interne competitie krijgt die speelronde ongeacht het resultaat in de bondswedstrijd 2/3 van het eigen rangwaardecijfer toegekend. Indien men in 1 week zowel een partij in een bondswedstrijd speelt als een partij in de interne competitie krijgt men uitsluitend voor de in de interne competitie gespeelde partij punten toegekend in het keizersysteem. Onder bondswedstrijden vallen wedstrijden in de achttallencompetitie, de viertallencompetitie en de bekercompetitie.

Artikel 19:
Indien men op een speelavond, in verband met een oneven aantal aanwezigen, niet kan spelen verkrijgt men 100% van het eigen rangwaardecijfer.

Artikel 20:
Wanneer men zich bij verhindering tijdig afmeldt (zie art. 16) verkrijgt men 1/3 van het eigen rangwaardecijfer.

Artikel 21:
Is men op een clubavond zonder kennisgeving afwezig dan krijgt men geen punten toegekend.

Artikel 22:
Wanneer een speler zich voor de 21ste speelronde terugtrekt uit de interne competitie wordt hij uit het keizersysteem verwijderd. De door deze speler reeds gespeelde partijen worden voor zijn tegenstanders als volgt verrekend: bij winst op de zich terug trekkende speler krijgen zij 100% van hun eigen rangwaardecijfer, bij remise 50% en bij verlies 0%. Wanneer een speler zich na de 20ste speelronde terugtrekt uit de competitie blijft hij in het systeem gehandhaafd en wordt hij voor de resterende ronden geboekt als afwezig met geldige reden.

Artikel 23:
Met behulp van het computerprogramma word na de 20ste ronde en na de slotronde een iteratieve herberekening van de stand uitgevoerd.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 24:
De “regels voor het schaakspel”, vastgesteld en in het Nederlands vertaald door de KNSB, gelden ook voor onze interne competitie. (Zie voor alle details deze Reglementen.)

Artikel 25:
In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, zal de wedstrijdleider, zo nodig in overleg met het bestuur, beslissen.

TOELICHTING

Puntenberekening:
Hieronder volgt een beknopte uitleg van de puntenberekening in het Keizersysteem. Voordat het computerprogramma de uitslagen kan verwerken en ranglijsten kan opmaken moet er een lijstje met factoren voor puntenberekening worden ingevoerd. Dit moet gebeuren in zesden. Het lijstje met factoren zoals wij die dit seizoen hanteren staat hieronder vermeld.

 • winst intern: 6 (waarde tegenstander)
 • remise intern: 3 (waarde tegenstander)
 • verlies intern: 0 (waarde tegenstander)
 • winst extern: 4 (eigenwaarde)
 • remise extern: 4 (eigenwaarde)
 • verlies extern: 4 (eigenwaarde)
 • oneven: 6 (eigenwaarde)
 • mgr. (= afwezig met goede reden): 2 (eigenwaarde)
 • zgr. (= afwezig zonder goede reden): 0 (eigenwaarde)

RANGLIJST

Op de ranglijst die wekelijks wordt gepubliceerd staat van links naar rechts resp. weergegeven:

 • de plaats op de ranglijst,
 • de naam van de speler,
 • het aantal behaalde punten,
 • de eigenwaarde,
 • het aantal partijen gespeeld (GSP), gewonnen (GW), remise (RM), verloren (VL) en afgebroken (AF),
 • het scoringspercentage,
 • de kleurverdeling (KL),
  VB: 2 wil zeggen: de speler heeft 2x meer wit gehad dan zwart.
  VB: -1 wil zeggen: de speler heeft 1x meer zwart gehad dan wit.
 • de alternering (AL),
  VB: 3W wil zeggen: de speler heeft de laatste 3 ronden wit gehad.
  VB: 2Z wil zeggen: de speler heeft de laatste 2 ronden zwart gehad.
 • het aantal malen oneven (ON),
 • het aantal malen afwezig met kennisgeving (NG = Niet Gekomen),
 • het aantal malen afwezig zonder kennisgeving (ZK).

De ranglijst wordt na de 20ste en 36ste ronde (her)berekend op basis van de stand na de voorgaande ronde.

Reacties zijn gesloten.